Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

اعلام وضعیت آخرین تغییرات کلاس درس
خانه

گزارش سه ماهه ی دوم اجرای طرح های کرامت- همگام با قرآن- طرح مدام و نظم همگانی

در آموزشگاه فاطمه الزهرا واقع در مجتمع سعادت هر یک از طرح های مذکور به صورت مداوم و منظم در روزهای تعیین شده با همکاری دانش آموزان و مربیان و دبیران در سطح آموزشگاه به اجرا درآمده است. در طرح همگام با قرآن که به صورت لوح هایی به تفکیک پایه ها و کلاس ها تهیه گردیده و در کلاس ها نصب و هر روز توسط دانش آموزان یکی از آیات قرائت می شود. طرح مدام از ابتدای سال 2 بار به اجرا درآمده که مرحله اول در تاریخ 90/11/29 و مرحله دوم در تاریخ 90/12/17 به صورت هماهنگ در سطح ناحیه اجرا شده است.طرح کرامت که منابع آن تهیه گردیده و در آموزشگاه موجود می باشد توسط کلیه همکاران در کنار تدریس دروس مورد استفاده قرار می گیرد. در طرح نظم همگانی که یازدهم هر ماه به این موضوع اختصاص داده شده ضمن رعایت نظم و انضباط و بهداشت دانش آموزان در سطح آموزشگاه نسبت به رعایت این موارد در منزل نیز تاکید می شود.