Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

اعلام وضعیت آخرین تغییرات کلاس درس
خانه

اهداف دوره راهنمایی:مصوب ششصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش(دریافت فایل پیوست و مطالعه آن برای مدیران و معاونین واحدهای آموزشی ضروری می باشد)

اهداف دوره راهنمایی
مصوب ششصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش
در راستای رسالت و مأموریت آموزش و پرورش و جهت دهی به رشد همه جانبه دانش آموزان بر پایه تعالیم و دستورات دین مبین
اسلام، اهداف دوره راهنمایی تحصیلی به شرح زیر تعیین می شو د . مدیران ، برنامه ریزان و همه افرادی که در تعلیم و تربیت دانش
آموزان نقشی بر عهده دارند، مکلفند در برنامه ریزی امور، سازماندهی فعالیتها و انجام وظایف مربوط به گونه ای اقدام نمایند که تا
1-رعایت اصو ل 12 و 13 قانون اساسی برای اقلیت های ) . پایان دوره تحصیلی دستیابی دانش آموزان به اهداف تعیین شده ممکن باش د 1
دینی الزامی است)